تولید آب شیرین، دست‌آورد مغفول صادرات برق به جای گاز