حال عمومی رئیس سازمان انرژی اتمی خوب است/وی به هیچ گونه بیماری قبلی مبتلا نبوده