BAE Systems از سیستم دید در شب / تصویر برداری حرارتی ترکیبی در میدان نبرد رونمایی کرد