یکی از اقدامات بسیار خوب و قابل تقدیر سایپا یدک طرح اصالت قطعه است