در برنامه نود چه گذشت؟ / کتک کاری صمدآفا و فرهادخان