طلسم 14 ساله ارتش شکست خورده سرخ در دیار ستارخان +جدول