برنامه ۹۰- حواشی پیش از بازی استقلال و تراکتور سازی (93/2/21)