در برنامه نود چه گذشت؟ / کت کاری صمدآفا و فرهادخان