اگر دانش آموزی کتاب غیر درسی بخواند به او می گوییم چرا کتابهای خودت را نمی خوانی!