در مورد یک مشت انتقال/ مرسی آقای استیلی، ممنون آقای درخشان!