درخواست وزارت بهداشت براي کاهش اعتبارات وزارت علوم