نشست رییس کمیسیون شوراها با خبرنگاران پارلمانی برگزار شد