حسنی‌خو: انتقادات از کی‌روش با لفظ خوبی از سوی وزیر بیان نشد