موضوع جمعیت یک جنگ تمام عیار جهانی است/ مسئولین از چه چیزی باید توبه کنند؟