چگونه می‌توان راهبرد «تهدید، تحمیل و تحقیر» را خنثی نمود؟