توهین و فریادهای تحلیلگر سعودی در مناظره با دکتر مرندی