الجبیر: غیبت ملک سلمان در کمپ دیوید به هیچ وجه به اختلاف آمریکا و عربستان مرتبط نیست