برگزاری دوره آموزش تازه مسلمانان در اتیوپی توسط رایزنی فرهنگی ایران