عقلانیت و خردجمعی رویکرد فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر کردستان است