نقض موافقتنامه از سوی ترکها موجب نامه نگاری به وزیر شد