داستان حجازی- قلعه نویی؛ 11 سال پیش/ وقتی جنگ علنی شد