دیدار رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران کشور با اساتید دانشگاه‌های کاشان و علوم پزشکی