مدعیان مبارزه با اشغالگری به دامان آمریکا پناهنده شده‎اند