بوی تعفن شرکت‌های تولید پودر ماهی مردم سوزا را خانه‌نشین کرده است/‌محیط زیست کجایی؟