مایلی کهن مشکل روانی دارد / کسانی که برانکو را آوردند دنبال پر کردن جیب شان هستند