خراسان / استراتژی همه جانبه در مقابل استراتژی «ضاحیه»عربستان