نوازنده نامدار دوتار امروز از بیمارستان مرخص می‌شود