استخدام مسئول فروش در یک شرکت بازرگانی واقع در استان خراسان رضوی