آغاز کری خوانی پرسپولیسی‌ها/اهدای کادویی ویژه شماره 6