عضو شورای شهر اهواز: بدهی 31 میلیارد تومانی شهرداری به آموزش و پرورش پرداخت شود