تماس فرزند با شبکه‌ ماهواره‌ای قبض 28 میلیونی به همراه داشت