سران کشورهای عربی غائبان دیدار با اوباما/ملک سلمان «خیریه» می زند