استخدام لیسانس صنایع و برق در یک شرکت معتبر واقع در استان یزد