نبردی جدید آغاز شد: به وسیله ذهن تان بازی ها را کنترل کنید