سعادت در معرفت‌الله و بدبختی در جهل است/ ظاهر قرآن خطابه و باطنش برهان است