صالحی در بیمارستان بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت