شرکتی که 6 هزار کارمندانش را به سفر تفریحی پاریس فرستاد! (+تصاویر)