رئیس سازمان انرژی اتمی در بیمارستان‌ بستری و مورد عمل جراحی قرار گرفت