هاشمی رفسنجانی: مسئولیت در کمیته امداد را یک لطف الهی بدانید