(تصویر) رئیس دانشگاه علامه در مراسم ختم دکتر آئینه وند