روایت نشریه ایتالیایی لاریپولیکا از کلید خوردن دیپلماسی سینمایی روحانی