تکذیب سخنان آشنا توسط وزیر کشور/ تشریح جزئیات حادثه مهاباد