بیمه‌ی رایگان فعالان رسانه‌ای با امکان بازنشستگی میسر شد