اتحادیه عرب از آتش بس پیشنهاد شده در یمن استقبال کرد