بیابان زادیی از منطقه اختر آباد و روستای شش در اولویت بخشداری صفا دشت