ایران در مذاکرات هسته‌ای صداقت و حقانیت خود را ثابت کرد