برای ورود به بازار ال ان جی به دنبال سرمایه گذار هستیم