هدیه مخصوص پرسپولیسی‌ها که خاطره ۶ تایی را زنده می‌کند