حاتمی: صمد خسته بود و استراحت کرد!/ داوری تاثیر در نتیجه نداشت