نوسازی بیمارستان شهید مدرس کاشمر در اولویت قرار دارد